:: ระบบงานฐานข้อมูลอนุรักษพลังงาน ::
 
Username :
Password :

>>สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ.<<

 
>>Spot VDO.<<
more...
 
ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบห้องทดสอบ คุณเอนก มีมูซอ
สถานที่ตั้ง อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณเอนก มีมูซอ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2739-2190 ถึง 96 ต่อ 201
เบอร์โทรสาร 0-2739-2199
อีเมล์ sales@ptec.or.th
เว็บไซต์ http://www.ptec.or.th
บุคลากร วิศวกร 7 คน หัวหน้าหน่วย 3 คน ผู้จัดการฝ่าย 4 คน เจ้าหน้าที่ทดสอบ 8 คน
มาตรฐานระบบการจัดการ มอก.17025
หน่วยงานที่ให้การรับรอง -
   
   
 
 
ภาพห้องทดสอบ
 
 
 
Back