:: ระบบงานฐานข้อมูลอนุรักษพลังงาน ::
 
Username :
Password :

>>สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ.<<

 
>>Spot VDO.<<
more...
    
 

 

สัมมนาเปิดโครงการ


 

 

           ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)    พ.ศ.2550 มาตรา 23 วรรคหนึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง ชาติมีอำนาจ ออกกฎกระทรวงด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ พลังงานรวมทั้งกำหนดให้ผู้ผลิตและ

  

ผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้   ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลขนาดเล็ก 1 สูบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ งานด้านเกษตรกรรมและการใช้งานทั่วไป ทำให้ปัจจุบันมีบริษัทด้านผู้ผลิตเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และดีเซลขนาดเล็กเข้ามาทำการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้ง  เพื่อการจำหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออกการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของตลาดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลขนาดเล็ก ในประเทศส่งผลให้การใช้พลังงานในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้นทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการ          “โครงการจัดทำร่างกฎกระทรวงเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและจัดทำร่าง      มาตรฐาน ประสิทธิภาพขั้นต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”   (โครงการศึกษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลขนาดเล็ก 1 สูบ    เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน  ตาม พ.ร.บ.  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน              พ.ศ.2550)     เพื่อให้การใช้พลังงานของเครื่องยนต์ฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชน          และของชาติ และได้เปิดสัมมนาโครงการฯ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม เดอะทวิน  ทาวเวอร์                   ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4  ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ จำนวนกว่า   90 คน   ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่าย ฯ    ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐ    ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ    โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของโครงการ ฯ      และเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น     และหาข้อสรุปในการดำเนิน                  งานโครงการฯ      ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ            

 
 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประมวล จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และ รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง ผู้จัดการโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานดำเนินงานโครงการฯ

ภายในงานดังกล่าว ได้แบ่งเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรกคือสัมมนาในเรื่อง ความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาข้อมูลด้านการตลาด การผลิต/เครื่องยนต์เล็ก1สูบ/แหล่งผลิต/ นำเข้าปริมาณการใช้เครื่องยนต์ดีเซล และแก๊สโซลีน/ยอดจำหน่าย แนวทางการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นต่ำ-ขั้นสูงที่ทำในโครงการฯ ร่างแนวทางการส่งเสริม การใช้เครื่องยนต์ ฯ ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การสืบค้นและเปรียบเทียบมาตรฐานต่างประเทศ การสืบค้น เสริมสร้างและมีการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ

   

                 มาตรฐานในประเทศโดย ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง ผู้จัดการโครงการฯ และ คุณสันติ เกื้อกูลกิจการ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน ในส่วนที่ 2 คือ เป็นเรื่องการสุ่ม ตัวอย่าง       และมาตรฐานการทดสอบของเครื่องยนต์ขนาดเล็ก   1   สูบ     โดย           ดร.  กฤษดา       อัศวรุ่งแสงกุล       ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิศวกรรม         และ             รศ.ดร.  สายประสิทธิ์     เกิดนิยม         ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์         ตามลำดับ และมีผู้ช่วยแสดง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ของโครงการฯให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   โดย คุณสุรจิตร วันแพ จากผู้เชี่ยวชาญ จาก สมอ

  

โครงการจัดทำร่างกฎกระทรวงเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำ    เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

    

เสริมสร้างและมีการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ตามกฎกระทรวงฯ

 

เพื่อให้การใช้พลังงานของเครื่องยนต์ ฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนและของชาติ

 

ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรง ทั้งด้านนโยบาย ด้านเทคนิคและด้านวิชาการ

 

สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

 

เสริมสร้างและมีการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ตามกฎกระทรวงฯ

             ท้ายนี้ ทางโครงการฯ ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้การสัมมนา ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จดังที่มุ่งหวัง และหวังเป็นย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โทรศัพท์ 02-223-0021-9 ต่อ 1067 http://ee.dede.go.th/labnetwork/  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) โทร. 02-913-2500 ต่อ 1534 

 http://www.esmvc.com/